Адыгэхэм якультурэ ишэн-хабзэ ижъык1э къыщегъэжьагъэу пытэу хэтэу къыдэк1о Тхьалъэ1ур.Ц1ыфыр гузэжъогъу-гу1эгъу ч1ып1э хьылъэ зыщифэрэм ,Алахьталэм илъэ1у фигъазэу хабзэ.⁣⁣⠀ Лъэ1ур узэхэтэу ,боу ухъоу ребгъэк1ок1ымэ ,нахь к1уач1э и1эу адыгэхэм сыдыгъуи⠀алъытэщтгъэ.⁣⁣⠀⁣⁣⠀ Илъэсит1ум⠀ехъугъэу зэрэдунаеу зэпахырэ узэу «коронавирус COVID-19» зыфиIорэм гумэк1ыгъошхом⠀ц1ыфхэр хидзагъ. ЩыIэкIэ-псэукIэ гупсэфэу цIыфхэм яIагъэр зэщыкъуагъ, нэбгырэ мин пчъагъэмэ ядунай ахъожьыгъ. Унагъо зылъымыIэсыгъэ щыIэп пIоми ухэукъощтэп.⁣⁣⠀ Ащ лъыпытэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциехэр Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэм зэращыкIохэрэм фэш1к1э⁣⁣⠀ гумэкIыгъом зэлъикIугъэхэу рэхьатныгъэ яIэп ц1ыфхэм.⁣