Шэуджэн Мосэ ыц1э зыхьырэ паркым Бирам мэфэк1ыр игъэк1отыгъэу щыхагъэунэфык1ыгъ. Ар зэхэзыщагъэхэр к1эщак1о купэу "Нурсан", диным фэщагъэхэу Шэуджэн районым ис ц1ыфхэр.⁣⁣